top of page

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR BØPS

DANSK SELSKAB FOR BØRNEPSYKIATRI OG KLINISK BØRNEPSYKOLOGI MED TILKNYTTEDE FAGGRUPPER

 

§1

Foreningens navn er ”Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper”(BØPS)

Foreningens hjemsted er København.

Foreningen er tilsluttet ”The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions”.

 

§2

Foreningens formål er:

a) at søge samarbejde med udenlandske foreninger og personer med samme faglige område som foreningens,

b) at afholde kurser og faglige møder og kongresser af faglig art,

c) at fremme samarbejdet mellem forskellige grupper, der tager del i det børne-og ungdomspsykiatriske og det kliniske børne-og ungdomspsykologiske arbejde.

 

§3

Optagelser:

Foreningen kan som medlemmer optage nedennævnte grupper af personer, som arbejder diagnostisk/terapeutisk, og som deltager i det børne-og/eller ungdomspsykiatriske og det kliniske børne-og/eller ungdomspsykologiske arbejde, eller personer, som har haft mindst 2 års klinisk erfaring inden for ovennævnte områder, men som arbejder med supervision og/eller undervisning af de her nævnte områder.

a) Læger, der arbejder med børne-og/eller ungdomspsykiatri eller klinisk børne og/ eller ungdomspsykologi.

b) Psykologer, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Psykologforening, og som arbejder med klinisk børne-og/eller ungdomspsykologi eller i det børne-og/eller ungdomspsykiatriske arbejde.

c) Socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Børne og ungdomspædagogenes Landsforbund og Socialpædagogernes Landsforbund,og som deltager i det børne-og/eller ungdomspsykiatriske arbejde eller i klinisk børne-og/eller ungdomspsykologiske arbejde.

d) Personer, der ikke falder ind under grupperne a, b og c, men som har uddannet sig til at kunne deltage i det diagnostisk/terapeutiske arbejde, og som i mindst

2 år under supervision har deltaget i dette arbejde ved en anerkendt børne-eller ungdomspsykiatrisk institution eller en anerkendt klinisk børne-eller ungdomspsykologisk institution.

Begæring om optagelse, der skal indeholde beskrivelse af arbejdssted og område, skal ske skriftlig til bestyrelsen, der tager stilling til spørgsmålet, om ansøgeren opfylder de for optagelse foreskrevne vilkår, samt bekendtgør optagelsen eller afslaget. Bestyrelsen kan uddelegere til formanden at forhåndsgodkende ansøgere med efterfølgende endelige godkendelse i bestyrelsen.

Alle interesserede er velkomne til selskabets arrangementer, men medlemmer har fortrinsret.

 

§4

Kontingentet betales forud. Dets størrelse fastsættes på enhver ordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer, der pensioneres, kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen få nedsættelse af kontingent til ¼ af det til enhver tid gældende.

 

§5

Udmeldelse af foreningen må ske skriftlig med mindst 1 måneds varsel til et kalenderårs udløb.

 

§6

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter påkrav, kan medlemmet slettes af foreningen og kun optages igen som nyt medlem mod at betale restancen.

 

§6a

Stemmeret på generalforsamling og valgbarhed til bestyrelsen har personer,der har været medlem af selskabet mindst 2 måneder forud for generalforsamlingen og kan dokumentere betalt kontingent.

 

§7

Bestyrelsen: Ledelsen af ”Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper” varetages af en bestyrelse, som består af en formand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det tilstræbes, at der er mindst en repræsentant forhver af de under §3 nævnte grupper

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Som bestyrelsesmedlem er de medlemmer valgt, der opnår højst stemmetal. Dersom de i §3 nævnte grupper a, b og c ikke er repræsenteret blandt de, der opnår højest stemmetal, er det medlem valgt, der har opnået flest stemmer blandtde opstillede medlemmer fra den gruppe, som ikke er blevet repræsenteret i bestyrelsen.

Hvert medlem kan afgive 6 stemmer.

Der vælges en suppleant fra hver af de under § 3 nævnte grupper a, b og c. Såfremt der i bestyrelsen ikke er mindst et medlem fra Jylland og Fyn, vælges ensuppleant herfra uden hensyn til de i §3 nævnte grupper.

Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig først med den suppleant, der tilhører samme gruppe som det bestyrelsesmedlem, hvis plads i bestyrelsen erledig, ogeventuelt dernæst med den suppleant, der har opnået størst stemmetal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet og -møder, men har ingen stemmeret, medmindre en af bestyrelsesmedlemmerne har forfald.

Under bestyrelsen hører alle sager, der ikke er henlagt under generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen for den internationale forening (The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) er associeret bestyrelsen for ”Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi medtilknyttede faggrupper” og kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

§8

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer finder det nødvendigt.I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3medlemmer er til stede.Stemmeafgivningen kan ske ved personligt fremmøde eller skriftlig stemmeafgivelse pr. mail eller sms. Referat af forhandlingerne ogalle beslutninger indføres i forhandlingsprotokol, som underskrives af debestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i beslutningen

Dagsordenen udsendes til bestyrelsens medlemmer før mødets afholdelse.

 

§9

Indtægterne anvendes til fremme af formålet for ”Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi med tilknyttede faggrupper”, som det er udtrykt i § 2.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, når det drejer sig om at administrere foreningens depot med værdipapirer og ved køb og salg af værdipapirer. Ved formandens eller kassererens forfald indtræder et bestyrelsesmedlem i vedkommendes sted.

Kassereren kan alene kvittere for modtagelsen af kontingenter og andre indtægter samt varetage foreningens drift i form af betaling af udgifter fra foreningens konti i banken. Ved kassererens forfald kan formanden overtage kassererens varetagelse af foreningens drift. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. En ansat regnskabsfører forestår det løbende regnskab, der tilstilles revisorerne senest den 1. februar hvertandet år inden generalforsamlingen.

 

§11

Revision: På generalforsamlingen vælges 2 interne revisorer og 2 revisorsuppleanter.Til revisor er valgt de 2 medlemmer, der opnår højest stemmetal, og til revisorsuppleanter de 2 medlemmer, der derefter har opnået højest stemmetal. Ved indtrædende vakance indtræder den revisorsuppleant, der har opnået højest stemmetal.

 

§12

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er valgt på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

Stemmeafgivning på en generalforsamling kan kun ske ved personligt møde.

Generalforsamlingens beslutninger vedtages med almindelig stemmeflerhed med de undtagelser, der følger af nærværende vedtægter. Hvis ét medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvertandet år i marts måned og skal indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, hvis adresse er bestyrelsen bekendt, med mindst 1 måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse, og bestyrelsen skal senest en uge før generalforsamlingen skriftligt tilstille alle medlemmer dagsordenen samt formandens beretning og det reviderede regnskab.

Generalforsamlingens dagsorden består af følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7) Valg af revisorer og suppleanter

8) Eventuelt

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, hvis 25 af samtlige medlemmer fremsætter begæring herom.

Dersom indkaldelsen sker på begæring af foreningens medlemmer som ovenfor angivet, skal begæringen ledsages af en angivelse af de forslag, som ønskesbehandlet. Bestyrelsen er i dette tilfælde berettiget til at optage andre punkter på dagsordenen. Samtlige generalforsamlingsbeslutninger træder straks i kraft.

 

§13

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, kan forslaget i uændret form sendes til urafstemning blandt alle Selskabets medlemmer. Til vedtagelse ved urafstemning kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§14

Beslutning om Selskabets ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er mødt, og hvor de 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle Selskabets medlemmer. Til vedtagelse kræves 2/3 af deafgivne stemmer.

Stk. 2. Ved ophævelse af Selskabet træffer en generalforsamling afgørelse om Selskabets formue.

 

Vedtaget ved generalforsamlingen den 14.3.2017

Ingelise Nordenhof
Formand

bottom of page